Bảng giá và quyền mua

Đang ở bán vòng 2

Bảng 1: Phí quyền sử dụng đàn ong tại trang trại

Giai đoạn

Tiền ươm mầm

Ươm mầm

Bán cá nhân

Bán công khai

Ong Nội – sl  bán

50 đàn (đã bán hết)

100 đàn

100 đàn

250 đàn

Giá/đàn

1,2 triệu

1,3 triệu

1,4 triệu

1,6 triệu

Ong Ngoại – sl bán

50 đàn

100 đàn

100 đàn

250 đàn

Giá/đàn

1,6 triệu

1,8 triệu

2,0 triệu

2,4 triệu

Lưu ý: Quyền sử dụng, khai thác mạt từ đàn ong tại trang trại có giá trị suốt đời

Bảng 2. Số lượng đàn ong tối đa mỗi giai đoạn khách được quyền sử dụng tại trang trại

Giai đoạn

Tiền ươm mầm

Ươm mầm

Bán cá nhân

Bán công khai

Tổng số lượng đàn được quyền mua

2

3

4

Không giới hạn

Please fill the required fields*