Thành viên dự án

Ths. Phạm Văn Trọng Tính
Founder
Chuyên môn: Khoa học cây trồng
Ks. Danh Tình
CMO
Chuyên môn: Kỹ sư Nông học
Ths. Nguyễn Thị Bạch Kim
Co-Founder, CFO
Chuyên môn: Môi trường
SV. Nguyễn Thị Như Quỳnh
Co-Founder, CEO
Chuyên môn: Kinh doanh Nông nghiệp
Ks. Nguyễn Văn Cảnh
CTO
Chuyên môn: Kỹ sư Nông học
SV. Nguyễn Ngọc Quế Anh
COO
Chuyên môn: Kinh doanh Nông nghiệp

Cố vấn dự án

Please fill the required fields*