Hợp phần 1: Cung cấp QUYỀN SỬ DỤNG các đàn ong mật tại trang trại của chúng tôi theo nhu cầu của khách hàng.

Phí quyền sử dụng đàn ong tại trang trại của chúng tôi sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại ong (ong Nội hoặc ong Ngoại) và giai đoạn đầu tư. 

  • Loại ong: Ong Ngoại cho sản lượng mật ong cao hơn so với ong Nội, do đó phí quyền sử dụng đàn ong Ngoại cũng sẽ cao hơn so với ong Nội.
  • Giai đoạn đầu tư: Nếu bạn đầu tư trong các giai đoạn mới bắt đầu dự án, bạn sẽ có cơ hội được hưởng phí quyền sử dụng đàn ong ưu đãi so với đầu tư ở các giai đoạn sau.

Dưới đây là bảng phí cụ thể:

Bảng 1: Phí quyền sử dụng đàn ong tại trang trại

Giai đoạn Tiền ươm mầm Ươm mầm Bán cá nhân Bán công khai
Ong Nội 50 đàn 100 đàn 100 đàn 250 đàn
Giá/đàn 1,2 triệu 1,3 triệu 1,4 triệu 1,6 triệu
Ong Ngoại 50 đàn 100 đàn 100 đàn 250 đàn
Giá/đàn 1,6 triệu 1,8 triệu 2,0 triệu 2,4 triệu

Lưu ý: Quyền sử dụng đàn ong tại trang trại có giá trị suốt đời

 

Khách hàng được tự do lựa chọn giữa quyền sử dụng ong Nội, ong Ngoại, hoặc cả hai loại ong. Số lượng thùng ong mà khách hàng được quyền sử dụng sẽ thay đổi tùy thuộc vào từng giai đoạn cụ thể của dự án: 

 

Bảng 2: Số lượng đàn ong tối đa mỗi giai đoạn khách được quyền sử dụng tại trang trại 

Giai đoạn Tiền ươm mầm Ươm mầm Bán cá nhân Bán công khai
Tổng số lượng đàn ong khách hàng được quyền sử dụng 2 3 4 Không giới hạn

 

Please fill the required fields*