Hợp phần 2: Chăm sóc, thu hoạch và chế biến mật ong thay khách hàng

Hợp phần này gồm hai phần chính:

Lượng mật ong dự án cam kết trên một đàn ong

Trong chu kỳ một năm khách hàng tham gia dự án, chúng tôi cam kết sản lượng mật ong tối thiểu đối với từng loại ong như sau:

 

Bảng 3: Lượng mật ong cam kết trên một đàn ong trong chu kỳ một năm

Loại ong Ong Nội  Ong Ngoại
Lượng mật ong cam kết 4 lít/đàn/năm 6 lít/đàn/năm

– Phí dịch vụ nuôi ong

Phí dịch vụ nuôi ong bao gồm (1) lượng mật ong được khách hàng chia sẻ khi vượt so với sản lượng mật ong cam kết và (2) phí chăm sóc đàn ong, được xác định chi tiết như dưới đây:

+ Lượng mật ong khách hàng chia sẻ khi vượt sản lượng mật ong cam kết

Khi đàn ong được chăm sóc cẩn thận và cho sản lượng mật ong vượt cam kết, lượng mật ong vượt so với cam kết ở trên (Bảng 3) sẽ được chia theo tỷ lệ: 

 

Bảng 4: Lượng mật ong khách và dự án chia sẻ khi vượt so với cam kết

Loại ong Khách  Dự án
Ong Nội 50% lượng mật ong 

vượt so với cam kết

50% lượng mật ong 

vượt so với cam kết

Ong Ngoại 50% lượng mật ong 

vượt so với cam kết

50% lượng mật ong 

vượt so với cam kết

 

+ Phí chăm sóc đàn ong

Phí chăm sóc đàn ong được tính theo năm, khách hàng sử dụng dịch vụ có thể chọn cách thanh toán phí chăm sóc đàn ong cho chúng tôi theo một trong hai hình thức sau: tiền mặt hoặc mật ong khai thác được từ đàn ong. Dưới đây là các mức phí cụ thể:

 

Bảng 5: Phí chăm sóc một đàn ong trong chu kỳ một năm

Phí chăm sóc Năm 2024  Năm 2025 Năm tiếp theo
Hoặc Tiền mặt/đàn/năm 0 đồng 300.000 đồng 300.000 đồng
Hoặc mật ong/đàn/năm 0 lít 2 lít
  1. lít

Please fill the required fields*