Lợi nhuận

Thu được lợi nhuận từ những thùng ong mình đã đầu tư (mua quyền sử dụng – trọn đời) từ dự án

Được toàn quyền sử dụng mật hoặc ký gửi mật cho nhóm dự án bán để thu lợi nhuận theo chính sách từ dự án.

Chuyển nhượng/bán là đàn ong đã đầu tư trên sàn giao dịch (Martketplace) của dự án với giá mong muốn.

Please fill the required fields*